توضیح مطلب

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

شما یک وزنه بیست منی را بخواهید حرکت دهید و دور سر بچرخانید، بدون وسیله نخواهید توانست. یک ‌گلوله پنج کیلویی را اگر به زنجیری وصل نمایید و آن را دور سر بچرخانید، حرکت آن به کندی زیاد انجام می‌گردد؛ اما اگر این وزنه را خیلی کوچک کنید و آن را به یک‌ گوی چند مثقالی تبدیل نمایید، سرعت آن خیلی بیشتر خواهد شد. هرچه سرعت بیش‌ گردد قدرت بیشتر می‌شود. هرچه جسم سبک شود، قدرت حرکت صعودی و نزولی و گردش آن بیشتر می‌گردد. برای تأیید این مطلب دلایل بسیاری از علم امروز دردسترس داریم.