سر قدرت در چیست

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

آیا می‌دانید چرا هرچه ذرات ریزتر و لطیف‌تر و الطف شود قدرتش بیش می‌گردد؟ علت این است که وزن آن سبک شده و در نتیجه آن سرعت و تحرکش بیشتر است، چنان که اتم به این ریزی که با هیچ وسیله امروزی بشر قابل رؤیت نیست، در اثر سبکی و سرعت چنان قدرتی دارد که با آن بمب اتمی می‌سازند.