خدای فرضی و خیالی

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

حالا اگر کسی بخواهد شکل و سرو دست و پا برای خدا معین نماید و آن را در گوشه‌ای از این فضای عالم جای دهد و برای آن جسمی مانند مخلوقات و مکانی معین قائل شود، مانعی نیست به اندازه قدرت فکری و مکانیسم مغز خویش پنداشته است، والا قدرت کامل الهی در تمام عالم وجود ساری و جاری است و اختصاص به محل معین ندارد و شکل به خصوصی مانند بشر یا غیر آن ندارد