توضیح و روشنایی

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

همین فکر، همین شعور، همین نور، همین نیرو و همین قدرت که الطف از الطف است و نه ابتدا دارد و نه انتها و هیچ خلایی درآن نیست و همه جا را فراگرفته، فرع نیروی کامل‌کل بینهایت قوی، بینهایت لطیف، بینهایت نورانی، بینهایت ذی‌شعور، بینهایت قدرتمند است که آن را خدا می‌خوانند.