طبیعت از همین گازها تشکیل شده

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

وجود این گازها همین طبیعتی است که ما می‌بینیم که به قدری خرد و ریز می‌شود که از چشم بشر نامرئی می‌گردد.

اگر مایلید آن را اتر یا گاز یا انوار سماوی بنامید. (الله نورالسموات و الارض) هرچه نام گذارید تفاوت ندارد. مقصود ذراتی است که به سلسله مراتب خرد و ریز و ریزتر و لطیف‌تر و الطف می‌شود به قدری که نامرئی می‌گردد. اینکه علمای امروز از این حقیقت بی‌خبرند ازآن خاطر است که نمی‌توانند این ذرات را با هیچ وسیله ببینند.

مثلاًً اتم که خرد می‌شود، اجزاء نوترون و الکترون و پروتون آن سوا می‌گردد، و شکسته آن خرد می‌شود و آن خرده‌ها هم خرد‌تر و باز هم خردتر و خردتر می‌گردد، به طوریکه شاید تقریباً 000/000/000/379 برابر ریزتر از اتم می‌شود و باز هم از آن ریزتر می‌گردد تا اینکه به صورت گازهای سماوی درمی‌آید که همانا نیرو و قدرت الهی است که می‌توان آن را روح نیز خواند و من و شما و همه مخلوقات زمین و همه موجودات‌ کرات عالم لایتناهی از آن استفاده می‌کنیم.