بشر فعلی نمی‌تواند

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

اگر بشر یا غیر بشر فعلاً بخواهد مواد را تجزیه و گازها را لطیف و لطیف‌ترکند، فقط به جزء بسیار ناچیزی از آن دسترس دارد نه همه آن. یعنی به قدرخود بشر از آن استفاده شده نه اینکه بتواند تمام قدرت‌های عالم را به دست بیاورد. درواقع بسیار ناچیز و غیرقابل ملاحظه است، از لحاظ عالم لایتناهی و کل، ولی برای خود بشر مهم و قابل ملاحظه می‌باشد.