نظری به قرآن مجید

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

قرآن می‌فرماید: ان الله لطیف خبیر (حج، 63- لقمان، 16) و هواللطیف الخبیر (انعام، 6- ملک، 14) ان الله کان لطیفاخبیرا (احزاب، 34) الله نورالسموات والارض (النور،35).