ماده لطیف الطف

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

این ماده لطیف الطف از ذرات بسیار ریز که نامرئی است تشکیل شده، که همه به یکدیگر وصل است وهرچه لطیف‌ترشود آن ذرات ریزتر و شکسته‌تر می‌شود.

ذراتی که در عالم وجود داردکه آن را بشر امروز در مرحله خاصی اتم می‌نامد، هرگاه با علم خود بتواندآن اتم را تجزیه کند و به ماده لطیف‌تری درآورد، آن ماده لطیف‌تر را باز تجزیه نماید و الطف کند و باز هم آن ماده را لطیف‌تر سازد و تجزیه کند و آنقدر این کاررا ادامه دهد که به حدّ بینهایت رقیق برسد، به آن حالتی از الطف که (خدا) می‌گویند خواهد رسید. پس تاحدّی می‌توان گفت خداوند کل قدرت‌های عالم هستی و خود تولیدکننده کل قدرت‌های ازلی به طورخودکار (اتوماتیک) است.