خمیره جهان هستی

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

اصل روان یا «خمیرالست» عالم هستی و ذات قدیم جهان، همان اصل رونده و متحرک که آنی آرام و قرار ندارد و دائماً در حرکت و فعالیت است، عالم طبیعت را ساخته است. این طبیعت از گازهای سماوی نامرئی ساخته شده که در اصل بینهایت رقیق و لطیف است و متأسّفانه نامی شایسته برای آن نمی‌توان پیدا کرد، جزآن که آن را لطیف و الطف و الطف از آن و بینهایت الطف بنامیم.