راز ساده خلقت

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

اکنون راز خلقت را با ساده‌ترین زبانی که ممکن است و با ابزارها و لغاتی که فعلاً در دسترس بشر است بیان می‌کند، باشد که توجه کافی بدان مبذول فرمایید و آن را درک کنید.

بیان حال از اوضاع همین عالم هستی که همیشه بوده و قدیم است روشن‌کننده حقایقی است که غوغای طبیعت و اسرار آن را برای همگان حل می‌کند. این مطلب حل‌کننده مشکلات هردودسته است اعم ازآن ها که خود را معنوی یا مادی می‌خوانند، درحالی که در باطن اختلافی بین آن ها نیست چنان که بعداً روشن می‌شود.