عمل گیاه

گلهای راهنمایی جلد اول نور نوین یا نورالانور اشتباه درباره ذات خداوندی

گیاه به وسیله قوانین طبیعی من‌جمله روشی که علمای این علم به نام قانون اسموزOsmose می‌خوانند، مواد و عناصری را که در زمین است و باآب مخلوط می‌شود، بالا می‌کشد و این آب ها در اثر تصرف آفتاب و عوامل هوا و غیره تبدیل به شیره شده و درخت از آن تغذیه می‌کند و رشد می‌یابد.