همه خواهان کشف اسرارند

گلهای راهنمایی جلد اول نور نوین یا نورالانور اشتباه درباره ذات خداوندی

هر بشری مشتاق و خواهان است که از راز خلقت پرده بردارد و بداند اصل حیات چیست، زندگی کدام است، روح و جسم چیست؟ مرگ چه عملی انجام می‌دهد؟ پس از مرگ چه حالی داریم؟ این عالم از کجا آمده و چه‌کسی او را ساخته و خدایی که عالم را به وجود آورده چگونه است و چطور ثابت می‌شود؟