وحدت نیروها

گلهای راهنمایی جلد اول روح را چگونه می‌توان شناخت

و اما این دو رشته عامل ‌که ‌گفته شد به یک نتیجه منجر می‌گردد که همان زندگی واحد بشر یا موجودات است که اگر آن را به طورکلی بنگرید، یک زندگی واحد در آن خواهید دید و اینجاست که عوامل دوگانه دست اتحاد به هم داده، سبب یک زندگی واحد شدند و این هم یکی دیگر از دلائل وجود وحدت در عالم است.