توجهی به عوامل خارج ازکالبد

گلهای راهنمایی جلد اول روح را چگونه می‌توان شناخت
در روییدن این درختان انبوه و پرطراوت بسیاری نیروهای جوی و نور خورشید و سایر عوامل دخالت داشته است.

این عوامل خارجی منحصر به آفتاب و هوا نیست بلکه هزاران نیروهای مختلف عالمی است که در همین جو زمین و در فضا وجود دارد. برخی از این عوامل از نقاط بسیار دور و نزدیک فضای لایتناهی و کرات و سیارات و کهکشان‌ها و سحابی‌ها و فضای بیکران منشأ گرفته و در این فضا موجود است و در زندگی موجودات این کره دخالت دارد. اگر آن ها فیض و نیرو ندهند نه‌ کره زمین قادر به ادامه زندگی خواهد بود و نه موجودات آن می‌توانند حیاتی داشته باشند.