نصیحت و تذکر

گلهای راهنمایی جلد اول روح را چگونه می‌توان شناخت

عزیزان، بررسی شما منحصر به جسم و اجزاء جسمی است و البته تصدیق دارم که بدون ماشین کالبد که در آن تحقیق می‌کنید، زندگی میسر نخواهد بود ولی باید این نکته را در نظر بگیرید که بدون آن عوامل پیش‌گفته هم زندگی امکان ندارد و بایستی هردوی این قسمت‌ها با یکدیگر توأم و متصل باشد تا بتواند زندگی انسان، حیوان، گیاه و هر زندگی دیگری را برقرار دارد.

درست است‌ که ‌گردش خون در بدن عاملی برای زندگی است، اما خودتان به خوبی می‌دانید که خون هم بدون عوامل خارجی مثل هوا و آفتاب و غیره قابل دوام نیست و نمی‌تواند گردش کند. پس دیدید که عوامل دو قسمت شد یکی مادی و جسمی و دیگر عوامل خارجی. حال می‌خواهید نام آن را روح بگذارید یا غیر آن فرقی ندارد. ولی باید اذعان کنید که تا آن عوامل نباشد زندگی امکان نخواهد داشت و آن عوامل را هم هرگز زیر چاقوی خود نخواهید آورد.