عوامل زندگی‌بخش

گلهای راهنمایی جلد اول روح را چگونه می‌توان شناخت
روییدن این گل‌های زیبا در اثر آب و عناصر زمینی و عوامل جوی و کیهانی و نور آفتاب و مواد محتوی آن است.

اگر هوایی نباشد یا نور آفتاب و انواع عوامل و وسایل محیط و جوی دخالت در بدن نکنند، بدنی وجود نخواهد داشت. این قبیل نیروهاست ‌که ‌کالبد را پرورش می‌دهد و نگاهداری می‌کند، والا کالبد و جریان خون خود به خود و بدون دخالت این عوامل معنایی نخواهد داشت. باید دانست که اغلب اینگونه عوامل از آن قبیل است که معنوی نامیده می‌شوند یعنی قابل رؤیت نیستند.

یک هسته درخت بدون نور آفتاب، بدون هوا، بدون تأثیرات روحی و عوامل آسمانی و جوی قابل رشد و نمو نیست و هسته آن سبز نخواهد شد. وقتی می‌روید که تمام آن عوامل خارجی، تأثیر بخشد. این عوامل غیر از هسته و پوسته درونی و هسته مرکزی که آن را مغز می‌نامند و سایر قسمت‌هایی که دیده می‌شود می‌باشد. هسته وقتی می‌روید که تمام عوامل در آن اثر بخشد.