طبیعی یعنی چه؟

گلهای راهنمایی جلد اول روح را چگونه می‌توان شناخت

شخصی که خود را طبیعی می‌نامد در حقیقت به علت غفلت از دنبال کردن رشته معنویات دانش که در واقع باطن و کنه همان ماده است، درهای معرفت را به خود بسته و به آنچه در ظاهر پنداشته اکتفا نموده و نخواسته است به تکاپوی حقیقت بپردازد.

آن ها می‌گویند که باید رشته‌های دانش از یکدیگر تفکیک شود و ما که در مادیات بررسی می‌کنیم، برای فهم حقیقت ما را همین کافیست و این وظیفه فلاسفه و علمای روحی است که در امور روحی تحقیق نمایند، در صورتی که به عقیده من هیچ مانعی ندارد که علمای مادی در عین حال که رشته علمی خود را تعقیب می‌کنند، به خدا هم معتقد باشند و روح را هم قبول کنند و دنبال این رشته را بگیرند تا حقایق را بهتر بفهمند.