قدرت تفکر

گلهای راهنمایی جلد اول روح را چگونه می‌توان شناخت

تنها قدرت تفکر و فهم و حکمت صحیح است که دانش به وجود می‌آورد. فقط با دیدن قسمت مرئی ماده نمی‌توان از حقایق آن آگاه شد، چنان که یک فرد عامی از دیدن ظاهر ساعت نمی‌تواند به مقدمات و وسایل و عواملی که سبب وجود آن شده است آگاه گردد، مگر اینکه درست تحقیق کند و رشته بررسی را با نظم دنبال نماید تا در آن قسمت معرفت حاصل کند. همه چیز این طور است.