سخن به تناسب زمان

گلهای راهنمایی جلد اول کالای عشق وحدت

این است که ‌گویم تبلیغ خداشناسی امروز بایستی به تناسب زمان باشد و بر طبق‌ آخرین پدیده‌‌های جهان انجام ‌گیرد، زیرا چطور ممکن است در دنیایی که در آن این همه مکاتب مادیت رایج شده بر طبق اصول قبلی سخن گفت. در جهانی که در اثر بسط علوم تجربی و عملی، افکار مردم طوری روشن شده که جز با استدلال علمی و سخن صحیح منطقی خدا و مقررات دیانت را قبول نمی‌کنند، چگونه می‌توان جز با حربه علم و منطق این حقایق را به اثبات رسانید؟