کالاهای با ارزش

گلهای راهنمایی جلد اول کالای عشق وحدت

پس ببینید چه کالای با ارزشی است و چه تاجر رئوفی است که همه اینها را به رایگان می‌بخشد و انتظاری به دریافت قیمت کالا و یا پاداش ندارد و چون این کالا به قدری پرارزش است که نتوان قیمتی بر آن قرار داد و اگر تمام ثروت دنیا را روی هم بگذارند کافی برای قیمت آن نیست، آمالش این است که این متاع عالیقدر وپرارزش در اختیار همگان قرار گیرد. ثمین‌ترین کالا در نظر انسان آن معادنی است که از زیر خاک بیرون می‌کشد و گرانقدرترین فلزات زر و گوهر و برلیان و اورانیوم است و هر چیزی را که ارزش می‌نهند با این اشیاء قیاس می‌کنند. لذا می‌گویم سخنی‌ کان زر خواهد بود که پیکر انسانیت را زیور می‌دهد و زندگانی بشریت را سامان می‌بخشد نه آن زری که انگشت‌ها یا گوش‌ها و گردن‌ها را آراسته است.