سپاس از پروردگار وحدت

گلهای راهنمایی جلد اول کالای عشق وحدت

سپاس مرخدایی را سزاست که مرتبتش آنچنان بلند است که اندیشه هیچ متفکری را توان آن نیست که مقامی همپایه او در وهم بگنجاند.

آن گاه چنین‌ گویم که برتر و پاک‌تر از وحدت در عالم تصور نتوان کردن، زیرا مقام واحد را جز از طریق وحدت نتوان به نیکی شناختن و آنچه کالای مهر و محبت و عشق در جهان باشد از او است. از این روی چه سعادتی والاتر از آن که خویشتن وقف این هدف عالی گردانم و همه چیز خود در راهش نثار کنم.