بدن جامعه

گلهای راهنمایی جلد اول چرا درک نمی‌کنند؟
در بدن انسان میلیاردها سلول وجود دارد که هر کدام به شکل خاصی هستند.

بدن اجتماع نیز همین حکم را دارد. وجود تفاوت‌های ظاهری در حکم همان تفاوت رنگ‌ها و اشکال سلول‌های بدن انسان است و هرگاه این تفاوت‌ها به جایی رسد که از حدّ خود تجاوز نموده، ایجاد اختلافات کند و به دشمنی با یکدیگر قیام نمایند، مانند بدن انسانی که دچار میکرب و اختلاف میزان عناصرگردیده، جامعه بیمار می‌گردد و شدت و ضعف بیماری وابسته به شدت و ضعف این دشمنی‌ها و نفاق‌ها است و تا وقتی دوباره وحدت و دوستی و صلح و اتحاد و همکاری و هماهنگی برقرار نشود، جامعه اصلاح نخواهد گردید، همان طورکه تا وقتی دوباره میزان عناصر و همکاری اجزاء و میکرب‌ها در بدن برقرار نگردد، بدن بیمار شفا نخواهد یافت.