آشنایی با حقیقت

گلهای راهنمایی جلد اول چرا درک نمی‌کنند؟
در یک تابلو باید همه نوع سایه و روشن به کار رود تا بتوان آن را تابلو دانست.

اگر بشر روشن شود و درست فکر کند و اندیشه خود را با حقیقت آشنا سازد، خواهد دید که در عالم وحدت و تعلیمات وحدت اختلاف نیست و این اختلافاتی که باعث جدایی بشر از لحاظ نژاد، رنگ، طبقات، کشور، عقاید سیاسی، عقاید دینی، عقاید فلسفی و اجتماعی گردیده است، چندان عمیق و ریشه‌دار نیست که باعث جدایی آن ها گردد. بلکه در باطن آن اتحاد است و این تفاوت‌ها و رنگ‌های ظاهری در حکم سایه و روشن‌ها و رنگ‌هایی است که نقاش ماهر به تابلوهای خود می‌دهد، برای اینکه این تابلو به وجود آید و هرچه در به کار بردن رنگ و سایه روشن بیشتر مهارت و ظرافت به خرج دهد، نقاشی او زیباتر خواهد شد؛ اما حقیقت تابلو، واحد است و جدایی در بین نیست و وجود رنگ‌ها و سایه روشن‌ها دلیل بر تفرق و تنوع تابلو نخواهد بود.