آتش دشمنی‌های دینی

گلهای راهنمایی جلد اول چرا درک نمی‌کنند؟
در تمام تاریخ بشریت نمایش‌های خوفناکی از جنگ و خونریزی و آدمکشی و غارت می‌بینیم.

بین فرقه‌های خود مسیحیان و فرقه‌های اسلام نیز چه آتش‌ها که بر سر عقیده روشن نشد و چه نفوس زکیه که از دم تیغ نگذشت و چه بدبختی‌هایی که بر سر بشر نیامد. این وضع امروز همچنان ادامه دارد. هنوز از اختلافات مسیحیان در قبرس چند سالی نگذشته و آتش آن در زیر خاکستر برقرار است و هنوز اختلاف مسلمانان و مسیحیان و یهودیان در سرزمین فلسطین باقی است. و هنوز بین مسلمین و هندو در هندوستان جنگ وکشتار برقرار و بین پُرتستان‌ها و کاتولیک‌ها که هر دو از یک دین مسیح هستند، در ایرلند اختلاف و نزاع و برادرکشی وجود دارد.