وجود اختلافات

گلهای راهنمایی جلد اول چرا درک نمی‌کنند؟
مگر همۀ افراد بشر با اختلاف رنگ و قیافه و طبقات از یک اصل و خمیره نیستند؟

این همه اختلاف و جنگ در این عالم وحدت چرا بایستی حکمفرما باشد؟ آیا خاطره جنگ‌های مخوف تاریخ از نظرها محو شده است؟ آیا بشر از یاد برده که چگونه در جنگ‌های هفت ساله و سی ساله و صدساله و دو جنگ بزرگ جهانی اخیر نیرو و قوا و دینامیسم خود را از دست داده و به جای ترقی همّ خود را مصروف دشمنی ممتد با بنی‌نوع خویش نموده است؟ صفحات تاریخ را ورق زنید، تاریخ همه ملل را بخوانید و از آن آمار بردارید و ببینید که جز جنگ و خونریزی و دشمنی و ویران کردن و از دم تیغ گذراندن چیزی هست؟ تازه این عمل را مایه افتخار می‌دانند و کسی که با چنین اعمالی فاتح شده، خود را پیروز و موفق می‌شمارد. آیا این عجیب نیست؟