دعوت بشر

گلهای راهنمایی جلد اول امر وحدت

ای دوست، بیا به سوی یکتاپرستی و بدان که خدای واحد یک است و دو نیست و عالم، عالمِ وحدت است و آنچه هست از اوست. بدان که حول و قوه و نیرویی جز او نیست و تقسیم‌بندی به یزدان و اهریمن و امثال آن کاری خلاف است. چون خدا یکی است دین خدا هم یکی است و همین است که هست. هرکس به جز وحدت را بگوید و مدعی شود، فریبنده است و نباید از سخنانی که خلاف اتحاد و یکتایی خدا در عالم است پیروی نمود. روح و نیروی عالم یک است و نمی‌توان برای آن شریک و نظیری قائل شد و عالم که پرتوی از علم و قدرت الهی است، از نیروی دیگری جز نیروی او برخوردار نیست.

و اما هرکس که با دل و جان و فکر روشن و عقل سلیم به سوی وحدت روی کرد، بدون هیچ تردیدی اذعان نمود که هر خردمندی بر این منطق عالی سر تسلیم فرود می‌آورد.