سخنی از وحدت

گلهای راهنمایی جلد اول امر وحدت
یکی از دردهای جهان امروز گرسنگی انبوه عظیمی از بشریت است. آیا نباید این درد وسیع را چاره جویی کرد؟

وحدت چیست و کدامست؟ وحدت همان نیروی از بین برنده دشمنی‌ها و اختلافات و برپادارنده صلح و صفا و آرامش و حل‌کننده دردهای جهان است. وحدت عالمیان را اندرز می‌دهد که از جنگ دست بردارند و نفاق را فرو گذارند و به اتفاق گرایند. وحدت آن نیرویی است که قلب‌ها را صفا می‌بخشد.

قلب مرکز صفا و عشق است و وحدت به این صفا و پاکیزگی جلوه می‌دهد. سحرگاه وحدت مانند خود آن پرشکوه و درخشنده است. راستی چه فرّ و زیبایی و چه محیط نورانی درخشنده‌ای در سایه اتحاد و وحدت پدید می‌آید. آیا جز این است که راه راست، پیروی از وحدت و گمراهی، پیروی از اختلاف و عداوت است؟ پس حق آن است که این راه راست زیبنده را به بشر تبریک بگوییم.