کسب حقایق نوین

گلهای راهنمایی جلد اول تعلیمات باستانی و حقایق نوین

نتیجه این بررسی چیست؟ کسب حقایق نوین است که با دل و جان به دست می‌آید. این نکته اهمیت شایان دارد.

سابقه و رشته متصل و به هم پیوسته تعلیمات الهی از قدیمترین ازمنه شناخته شده تا امروز حکم رودخانه‌ای را دارد که از سرچشمه مسیر معینی را طی می‌کند تا بالاخره به دریا بپیوندد. هرچه جلوتر می‌رود قویتر و تکمیل‌تر می‌شود تا وقتی که به دریا رسید، به منتهای قدرت خود رسیده اما نیروی واقعی و قدرت او وقتی است که به دریا داخل گردد.