دانش‌های عقلانی و معنوی

گلهای راهنمایی جلد اول تعلیمات باستانی و حقایق نوین

دانش‌های معنوی و عقلانی نیز این حال را دارد و سیر منطق و فلسفه از ادوار قبل شروع شده و از زمان حکمای یونان مانند سقراط، افلاطون و ارسطو و فلوطین ترقی فوق‌العاده یافت و سپس به حکمای رم و یهود رسید و پس از آن به دانشمندان اسلام منتقل شد و سپس دوره رنسانس 1در اروپا پیش آمد که ترقی فوق‌العاده درآن ها ایجاد نمود و فلاسفه و بزرگان زیادی به ابراز عقاید خود درباره انسان و جهان و سازمان آفرینش و اسرار خلقت و امور معنوی پرداختند و این سیر همچنان ادامه داشته است.

پانویس ها

  1. ترقی برق‌آسایی که در قرن نوزدهم در دانش اروپا پدید آمد رنسانس یا تجدید تولد علم نام دارد.