نمونه‌هایی از تکامل

گلهای راهنمایی جلد اول تعلیمات باستانی و حقایق نوین

نظیر همین تکامل تدریجی در تمام علوم مادی پیدا شده است. یک قلم ساده که وسیله نوشتن است، از پر حیوانات تبدیل به لوله‌های نی و پس از آن سرقلم‌های آهنین گردید که امروز به صورت مدادهای خودکار و خودنویس درآمده و روز به روز در حال پیشرفت و تکمیل است.

علم شیمی روز اول به خاطرکشف ماده کیمیا و یافتن اکسیر ساختن طلا شروع شد و روز به روز در راه یافتن خواص مواد و عناصر و ترکیب آن ها پیش رفتند تا دانش معضل شیمی امروز پس از کشف جدول عناصر مندلیف و سایر اکتشافات مربوط رو به ترقی ‌گذارد و به صورت شیمی اتمی و حیاتی امروز درآمده است.