سیر تکاملی دانش

گلهای راهنمایی جلد اول تعلیمات باستانی و حقایق نوین
زمانی بود که این گاری چند اسبه یکی از عملی ترین وسایل مسافرتی به شمار می رفت.

دانشی که در عالم پدید آمده است اعم از دانش مادی یا معنوی چیزی نیست که یکباره و بی‌سابقه در جهان به وجود آمده باشد بلکه همان طورکه روش عالم بر روی تکامل و ترقی تدریجی بنا شده است دانش نیز به طور تدریجی در عالم پیش رفته و راه ترقی پیموده است. به طور مثال همین اتم که امروز تا حدودی نیرویش در جهاتی محدود در اختیار بشر درآمده دوهزارسال قبل ذیمقراطیس یونانی و قبل از او کسان دیگر حقایقی درباره آن بیان داشته‌اند که برخی ازآن حقایق با آنچه امروز به وسیله تجربیات علمی روشن شده تطبیق می‌کند و باعث تعجب است که چگونه بدون داشتن هیچ‌یک از این وسایل آن مطالب را اظهارکرده‌اند. این سیر تدریجی همچنان پیش رفته و از دانشمندی به دانشمند دیگر رسیده و هرکدام مطالبی بر آن افزوده‌اند. زمانی دانشمندان اسلامی مانند ابوعلی سینا و فارابی و رازی و روشندلانی نظیر مولانا جلال‌الدین رومی درباره آن بحث‌ کرده و شعرایی چون هاتف اصفهانی در این خصوص روشنی‌هایی به ظهور رسانده‌اند، که هیچکدام از آنچه امروز معلوم شده دور نیست تا اینکه سیر تدریجی و منظم آن به جایی رسیده که در عهد معاصر روترفورد و دانشمندان دیگر از کشورهای مختلف معلومات امروزی را درباره اتم روشن کرده‌اند و این سیر همچنان ادامه دارد و قابل توقّف نیست.

همه دانش‌های عالم چنین است و علوم معنوی هم همین حال را دارد.