سخنان عمیق

گلهای راهنمایی جلد اول رمز بقا

لذا این سخنان با نیّتی پاک و خالص از عمق باطن برمی‌خیزد و لفظ سبکسرانه و یاوه نیست، اینها کلماتی نیست که به منظور تفریح و تفنن باشد، مطالبی به منظور وقت‌گذرانی و اتلاف وقت نیست، بلکه به قصد هدایت و رهبری زندگی اجتماعی بشریت بیان گردیده و می‌دانم که تأثیر خواهد نمود، چون از دل پاک برمی‌خیزد و بر دل جویندگان پاکدل خواهد نشست. بدانید که گویندۀ این کلمات، اخلاق پاک دارد.