نیت پاک

گلهای راهنمایی جلد اول رمز بقا

قبل از ورود به مطلب بایستی این نکته را به خوانندگان و برادران و خواهران گرامی تذکر دهم که این سخنان در راه رضای خدا و خواست او بیان می گردد. هیچگونه منافع مادی از ذکر آن در نظر نمی گیرم و از تذکر این مطالب که آن را وظیفۀ آفرینش خود می دانم، نه قصدم کسب مادیات است و نه در پی مقام و ریاست هستم. برای کسانی که مرا می شناسند و زندگی مرا می دانند، این مطلب بسی روشن و آشکار است.

یوسف پیامبر (ع) پس از اثبات بی‌گناهی، شایستگی خود را اعلام فرمود. در اینجا پس از رسیدن به قدرت از برادران خود که در حق وی بدرفتاری کردند او شرم می‌کند.