پیشرفت فکر بشر

گلهای راهنمایی جلد اول نور الهی وحدت
وقتی نور دانش بر افکار بتابد همه خواهند دانست که تاریکی وجود ندارد در اینجا عکسی از سحابی بزرگ اوریون دیده می‌شود که به وسیلۀ تلسکوپ انوار آن را که با چشم عادی پیدا نیست می‌توان دید.

ولی پس از رنسانس، عقاید متّکی به علم، از طرف کپلر و کپرنیک و همفکران آن ها اظهار شد و صحّت آن معلوم گردید. آن نظریه سابق که با مقایسه با نظریه جدید درحکم جهل بود، خود به خود محو شد و از بین رفت.

پس وقتی نور دانش بتابد تاریکی از میان خواهد رفت و همه چیز نور و ثبات می‌گردد. مردم از تردید و امور مشکوک و نامطمئن و ناپایدار رها می‌شوند و سراسر عالم را یک محیط درخشنده نورانی وحدت فرا می‌گیرد که جز در زوایای کوچک و پستوها اثری از تاریکی نخواهد ماند.

‌ای عزیز تمرین کن تا روح تو تجلّی کند و معنی نور را بفهمی و ببینی.