سعادت آزادی

گلهای راهنمایی جلد اول تعلیمات اخلاقی پیامبران
مرغ گرفتار هرگز نشاط و مسرّت لازم را ندارد. در اینجا چند طوطی را در قفس می‌بینید.

برای اینکه بتوانم تفاوت آزادی و عدم آزادی را برای شما ثابت کنم، کافیست توجه شما را به تفاوت حال یک مرغ محبوس در قفس و همان مرغ پس از آزادی در باغ و جنگل و یا یک انسان زندانی در چهاردیوار تنگ محبس و یک انسان آزاد و فارغ جلب نمایم. مسلم است که فرق بسیار دارد. آزادی در هر حال بسیار قیمتی و ارزنده است، خواه مادی باشد یا معنوی و آزادی معنوی ارزنده‌تر از آزادی مادی است. زیرا اگر زندان، جسم را در بر می‌گیرد اختناق علمی و معنوی مانع از تجلّی انوار روحی انسان می‌شود.