تعلیمات اخلاقی پیامبران

گلهای راهنمایی جلد اول
وقتی جدایی بین دسته‌های اتم می‌افتد غوغای عظیمی برپا می‌کنند که بمب اتمی نمونه‌ای از آن است.
انصاف نباشد ببری از من محتاج دین و دل و عقل و تن بیچاره به تاراج
زد آتش رخسار تو بر خرمن عمرم در مملکت جان کنی آشوب به افواج
با قتل من آسوده و راحت بشدی کاش تا می‌نکنی قلب ضعیفان ره آماج
با صدق و صفا مهر و وفا راه حقیقت اندر پی وحدت بنهی بر سر خود تاج
هم موسی و عیسی و محمّد (ص) همه گفتند بر خلق نکو رحم و مروت همه محتاج
آنگه شب و روز تو شود روشن و بشّاش با خلق نکویی کن و بر کس تو مده باج
گر عاقل و فهمیده و باتجربه هستی انوار شهاب و همه یاران شده امواج
طاعت کن و تعجیل که حشمت زپی تو با رخ کند استاد تو را مات چو لیلاج