اطاعت از امر خدا

گلهای راهنمایی جلد اول اندرز به فرزند

برای آشنا شدن به این حقایق و عمل کردن به آن ها لازم است که امر خداوند قادر مطلق را اطاعت نمایی و دستورات دین را روش زندگانی خویش سازی، زیرا دین پاک‌کنندۀ اخلاق و تصفیه‌کنندۀ ‌کردار است و مانند یک صافی‌ که ‌کثافات آب را می‌گیرد، آلودگی‌های اخلاقی را گرفته و آنچه را پاک و تمیز است، باقی می‌گذارد و به این ترتیب رفتار انسان تصفیه می‌گردد.