آداب و عبادات دین

گلهای راهنمایی جلد اول اندرز به فرزند

یکی از آداب دین نماز با توجه کامل به سوی خداست، نه نمازی که ندانند چه می‌گویند و بدون توجه و سرسری و زودگذر برای رفع تکلیف و ظاهرسازی برقرار کنند. اصل دستور نماز در همه ادیان برقرار شده و منظور اصلی از آن جلوگیری از رذایل اخلاقی و توجه به پاکی و پاکیزگی و اتصال به خدا و مبدأ از روی فکر و ایجاد تمرکز قواست، که از این راه سودهای بزرگ به انسان می‌رسد و مانع از بسی زیان‌ها می‌گردد. توجه منظم و مرتب به نماز و روی آوردن به حق با آداب و تشریفاتی که در ادیان مقرّر است، روح انسان را صیقل می‌دهد و او را برای هرگونه فیض و رحمت حق شایسته می‌سازد.