تشریح و توضیح

گلهای راهنمایی جلد اول بانوان پی‌گزار بنای محبت و نکوکاری در خانواده‌اند
کانون گرم خانوادگی اولین پایه مسرّت و نشاط و سعادت است.

برای اینکه (حسن سلوک) را تشریح کنم، می‌گویم هر فردی بنا بر انگیزه‌های بقای نفس و حفظ زندگی و بنا بر مکانیسم مغزی و سرنوشتی که دارد، روش خاصی به کار می‌برد که از روش دیگران جداست و بایستی هر کسی چنین باشد تا بقای نفس امکان یابد؛ اما در اثر تمرین که جزء سرشت و سرنوشت است نزدیک کردن و به هم پیوستن و موازی نمودن و هم‌طراز ساختن و خلاصه، هماهنگ نمودن روش‌های افراد چیزی است که برای ادامه زندگی یک جامعه مرفه لازم است و کلیه قوانین و مقررات اجتماعی اعم از دینی و عرفی، روش‌هایی هستند که موجب هماهنگ ساختن رفتار و زندگی افراد با یکدیگر و تنظیم آن ها به صورت یک واحد موزون و منظم است. مساعی وحدت نوین جهانی نیز در همین موضوع می‌باشد.

تأثیر رفتار زنان و حسن سلوک ایشان در صورتی است که این محبت و هماهنگی توأم با یاری و کمک باشد، والا محبت قلبی تنها هر چند خوب و ستوده و لازم است ولی اثر عملی و مثبت لازم را ندارد، مگر وقتی با رفتار و عمل و همکاری توأم شود. مردان همیشه محتاج مساعدت و یاری بانوان بوده و هستند.