مقام بانوان

گلهای راهنمایی جلد اول بانوان پی‌گزار بنای محبت و نکوکاری در خانواده‌اند

چون بانوان یکی از دو محور مهم زندگی جامعه بشری هستند، باید بانوان با مردان در کارها حسن سلوک و هماهنگی به خرج دهند تا خوشبختی جامعه افزایش یابد و این دنیای ما مقرون به سعادت گردد. چون زن لطیف‌تر و جذاب‌تر از مرد است و وظایف او در امور تشکیلات زندگی بیشتر است، اگر حسن رفتار را پیشه سازد و در امر زندگانی همراهی و هماهنگی کافی مبذول دارد، کانون خانواده که پایه زندگی جامعه است با خوشبختی مقرون خواهد شد و همه افراد شاد و خرم خواهند بود و این محبت از خانواده تجاوز نموده، در اجتماع نیز تأثیر خواهد بخشید. خانم‌ها هستند که می‌توانند مردها را اداره کنند و یک کانون گرم محبت خانوادگی که در آن صلح و صفا و پاکیزگی حکمفرما باشد به وجود آورند. چون این امر از مختصات بانوان است، لذا وظیفه آن ها است که به این حلیه بزرگ متجلی گردند و مساعی جمیله درستی را در راه این تکلیف مقدس به کار برند، تا یک مرکز گرم محبت و مهر فروزان خانوادگی برقرار دارند. خدای نخواسته تفکر نکردن آن ها در این امر ضروری، نتیجه‌ای جز از هم پاشیدن و اضمحلال بنیان استوار خانوادگی نخواهد داشت.