خلاصه مطالب بالا در یک رباعی

گلهای راهنمایی جلد اول رمز موفقیت در کارهای بزرگ
آن کس که به کار جـزء فـائـق نشود در مرتبت و مقـام لائـق نشـود
همت چـو بـرای امر کوچک کردی در امـر مهـم شکست عائـق نشـود