عمومیت روح

گلهای راهنمایی جلد اول زیان رساندن به دیگران زیان رساندن به خویش است

نکته سوم این است‌ که روح یک امر کلی شامل عمومی و پرکننده سراسر عالم است و هیچ نقطه و محلی در عالم نیست‌ که از آن خالی باشد و هیچ جا نیست ‌که برای یک لحظه از آن محروم شود. آن وقت متوجه معنای عدالت خواهیم شدکه چگونه این نیرو بدون هیچ تبعیض و ظلم و اختلافی به همه فیض می‌بخشد، منتها استعداد افراد است ‌که تا چه اندازه از آن بهره برند، کما اینکه نیروی برق هم فیض شاملی است‌ که هر آلتی به قدر استعداد خود از آن سود می‌برد.