اتصال روحی

گلهای راهنمایی جلد اول زیان رساندن به دیگران زیان رساندن به خویش است

این مطلب را اکنون می‌شکافم و روشن می‌کنم. برخی تصور می‌کنند ارواحی از یکدیگر جدا هستند و هر فردی یک روح جداگانه دارد. گفته شده 1که روح یک امر جداگانه نیست بلکه از امر پروردگار و مانند نیرویی است‌ که همه اجسام به وسیله آن نیرو کار می‌کنند و در مثل می‌توان آن را به برق تشبیه کرد که یک نیروی‌ کلی است‌ که اگر چراغ به آن وصل کنند، روشن می‌شود و‌ اگر رادیو به آن ببندند، صدا می‌دهد و قس علیهذا. لذا هر جسمی بر حسب نوع ساختمان و کاری که برای آن ساخته شده به منظور انجام وظیفه‌ای‌ که برایش معین شده از برق استفاده می‌کند. این استفاده ‌آلات از برق از لحاظ کیفیّت می‌باشد و به همین ترتیب اجسام مختلف هم از نظر کیفیّت با دستگاه مکانیسم جسمی‌ که خداوند برای آن ها مقرّر فرموده از نیروی‌کلی روح استفاده می‌کنند؛ مثلاًً انسان، حیوانات مختلف اعم از چهارپایان، پرندگان، خزندگان، حشرات، میکروب‌ها و نباتات و انواع و اقسام موجودات و اشیاء دیگرکه هرکدام به اندازه استعداد و مکانیسم بدنی خود از نیروی روح بهره برده به کار می‌افتند

پانویس ها

  1. به کتاب دینامیسم آفرینش و مکانیسم آفرینش رجوع فرمایید.