سود و زیان

گلهای راهنمایی جلد اول زیان رساندن به دیگران زیان رساندن به خویش است

هرگاه از انجام عملی نفعی عاید کسی شود که از آن نفع او زیانی به دیگری وارد آید هرچند که آن شخص تصورکرده نفع برده، ولی در واقع زیان به او رسیده است؛ مثلا کسی که با دزدی، کلاهبرداری، دغل، حیله، تقلب، مال مردم خوری چیزی کسب کند نباید خوشحال باشد از اینکه سودی عایدش شده، زیرا زیانی که از این طریق به دیگری رسانیده در حکم زیان خود وی به شمار می رود.

برخی بدکاران از روی نادانی از عمل خود خوشحالند و ظاهراً ازکاری که کرده‌اند راضی به نظر می‌رسند، در حالی که باطناً وجدان آن ها ناراحت است. علت این است که به خاطر وحدت و پیوند عالمی هر آزاری که به دیگران زده شود، حکم آزاری است که انسان به خود وارد آورد.

آنان که قمار می کنند، پول های یکدیگر را به نام شانس می برند، یکی می برد و دیگری می بازد، آن که می برد تصور می کند برده است در حالی که چون به دیگری ضرر رسیده، همان شخص هم که برده در واقع باخته است.