درس عبرت

گلهای راهنمایی جلد اول از آزار دیگران بپرهیز
روح ماجراجویی وقتی در افراد پدید می‌آید که از تربیت صحیح اخلاقی و تذکرات ناصحانه دور مانده و قوه فکر و عقل را به کار نینداخته و در راه اخلاق و انسانیت تمرین ننمایند. در این صورت وضعی برای آن ها پیش می‌آید که باعث آزار خود شدن و دیگران خواهد بود.

این درس عبرتی است برای آنان که به خیالات واهی و بدون داشتن یقین و یک دلیل روشن و یک بیّنه آشکار مبادرت به آزار بندگان خدا می‌کنند و این عمل خویش را بر یک مبنای خیالی‌ که بر یقین استوار نیست، بلکه حدس و ظن و گمان و به ویژه تهمت است بنا می‌نمایند. چقدر در اشتباهند که به یک خیال و تصور باطل موجب رنجش بندگان خدای تعالی می‌شوند و این بنایی‌که در عالم خیال فکر می‌کنند بر آب ساخته شده و به زودی فرو خواهد ریخت و به طور مسلم بر سر خودشان فرود خواهد آمد.

مطلبی‌ که درباره لطمه‌های عمل زشت به وجدان یک فرد بیان ‌گردید، مانند هر موضوع دیگر علاوه بر جنبه فردی جنبه عالمی نیز دارد به این معنی ‌که اگر اجتماعات بشری مبادرت به اعمالی از قبیل ‌جنگ و آزار و نفاق و غیره نمایند که ازآن وجدان‌ها آزرده شود اثر لطمه آن هم به اجتماع خودشان و هم سایر اجتماعات بلکه به وسیله نیروی اتصال و پیوند عالمی به تمام عالم وارد خواهد شد. پس ملاحظه‌ کنیدکه بشر تا چه اندازه باید در رفتار و حرکات خود دقیق باشد که عمل خلافی از او سرنزند.

این است یکی از توصیه‌های اخلاقی و معنوی وحدت نوین جهانی.

این را ملاک عمل و نصب‌العین خود قراردهید تا به خدای خود نزدیکترشوید.