انتقام طبیعی

گلهای راهنمایی جلد اول از آزار دیگران بپرهیز

تاریخ را از قدیمترین ازمنه‌ای که می‌شناسید و می‌دانید تا ایام معاصرخودتان بررسی‌کنید و در زندگی افراد مختلفی ‌که به عناوین مختلفه، حتی به خیال ثواب یا تکلیف یا خدماتی معنوی‌که بر پایه خیال بنا شده و بر مبنایی صحیح و درست و یقین استوار نیست و بدون تفکر و تعمّق و غور و مشورت از بزرگان و روشن‌بینان، اقدام به آزار و قتل دیگران کرده‌اند، بررسی نمایید تا ببینید چطور انتقام گریبان‌گیر ‌آن ها شده و آن ها که مبادرت به کشتن دیگران به هر عنوان و بهانه و اسمی نموده‌اند یا آزارهای دیگر رسانده‌اند بالاخره با تیغ انتقام شخصی‌که یک نیروی طبیعی و حتمی ‌عالم است تلافی شده‌اند. ممکن است ‌کسی از همان راهی ‌که مبادرت به آزار کرده انتقام از او حاصل نشود ولی از راه دیگر به آن تلافی خواهد شد ‌که در واقع همان لقمه است‌که با دو سه پیچ‌که داده می‌شود به دهان او خواهند گذارد.