نیکوکار باش تا به خدای خود نزدیک شوی. رنجانیدن آزار است

گلهای راهنمایی جلد اول از آزار دیگران بپرهیز
بشر با اینکه خود را اشرف مخلوقات می‌داند ولی گاه اعمالی انجام می‌دهد که حیوانات نیز از آن شرم دارند. برخی جوانان و افراد مسن که بایستی مظهر محبت و مهربانی و گذشت باشند، گاهی بر سر موضوعاتی کوچک و بی‌اساس نزاع و مرافعاتی به وجود می‌آورند که باعث ناراحتی خودشان و دیگران و حتی پلیس می‌گردد.

کسانی که از دستور اخلاق پیروی نکرده و موجبات رنجه نمودن قلب دیگران و آزار و اذیت مردمان را فراهم آورند، باید بدانند که انتقام شخصی‌ گریبان آن ها را خواهد گرفت و خواه ناخواه طالع بر علیه آن ها اقدام خواهد کرد و در حقیقت عکس‌العمل همان ‌کاری‌که موجب آزار و رنجش قلب دیگران گردیده بر آن ها خواهد رسید.