نیروی وجدان

گلهای راهنمایی جلد اول از آزار دیگران بپرهیز

نکته دیگر ‌که بسیار مهم و شایان ذکر است وجدان می‌باشد که از تراوشات روحی است. وجدان همان نیروی پنهانی خداد بشر است ‌که هرکسی وجود آن را در خویش احساس می‌کند. همان قدرتی است‌ که در هنگام تصمیم به عمل خلاف آدمی را نصیحت می‌نماید و در هنگام مبادرت باز می‌دارد و پس از ارتکاب دچار ندامت و پشیمانی سخت می‌سازد.