حفظ حدود

گلهای راهنمایی جلد اول تمرین و ورزش در قوای مغزی

بنابراین خواننده گرامی، این نکته را در نظر بگیر ‌که نسبت به استعداد و هنری‌ که در دیگران هست با نظر حسد منگر و هرچه را قوی دیدی فکر نکن می‌توان به آن رسید زیرا این دنیای وسیع را خداوند منظم آفریده و هر کسی را برای‌ کاری معین ساخته و وسایل آن را در جسم وی قرار داده و برای این ‌کارخانه عظیم که عالم نام دارد، همه‌گونه پیچ و چرخ و وسیله و ابزار لازم است و نبایستی همه بخواهند یکسان و یکنواخت باشند.(به جای اینکه به هنر و توانایی و استعداد مکانیسم مغزی اشخاص که خدا داده است، حسد ورزی، استعداد خاصه خود را کشف‌ کن و در آن بکوش تا ترقی ‌کنی و تو هم در این‌ کارخانه بزرگ سهم مهم و ارزنده و قابل توجه داشته باشی.