نجات از تشتت

گلهای راهنمایی جلد اول نکوکاری و آسایش روان

پس از اتخاذ این روش، آرامش خاطرت تأمین خواهد شد و باطنت خرسند و وجدانت راضی خواهد بود، زیرا از تشتت نجات خواهی یافت و از تردید و شک رها خواهی شد. آنچه بر دلت می‌نشیند عقلت نیز آن را قبول می‌کند و در این باره عقل و مغز و فکر و دل و وجدان با یکدیگر هماهنگ خواهند شد، نه‌ اینکه چیزهایی در دل رود که عقل با آن هماهنگ نباشد و سخنانی را با حس دینی قبول ‌کند در حالی که خرد آن ها را نپذیرد.